Відділення онкохірургії голови і шиї

Відділення онкохірургії голови і шиї КНП «ОЦО» створено для надання високоспеціалізованої медичної допомоги пацієнтам із онкологічними захворюваннями органів голови і шиї. Відділення знаходиться на першому поверсі хірургічного корпусу і має в своєму розпорядженні 30 ліжок. Щорічно у відділенні отримують спеціалізоване лікування понад 600 пацієнтів з пухлинами голови і шиї.

У лікуванні хворих використовуються найсучасніші хірургічні та терапевтичні методи, що застосовуються у вигляді комбінованої і комплексної терапії, які відповідають сучасним міжнародним стандартам. Широко застосовуються одномоментні втручання, що дозволяють скоротити кількість операцій у пацієнта і тривалість перебування в стаціонарі. На базі відділення проводяться діагностичні та лікувальні малі і розгорнуті оперативні втручання з приводу злоякісних і доброякісних новоутворень органів голови та шиї.

Також виконується комплекс робіт спрямованих на проведення реабілітації пролікованих пацієнтів шляхом одномоментної і відстроченої реконструктивної пластики післяопераційних дефектів, як місцевими тканинами так і переміщеними клаптями на судинній ніжці. Крім того проводяться спільні лікувально-діагностичні заходи з впровадженням гібковолоконной ендоскопії, ультразвукової діагностики та ангіографії.

У відділення госпіталізуються хворі з доведеними злоякісними новоутвореннями або підозрою на їх наявність. Надається допомога хворим з пухлинами щитоподібної залози, лімфовузлів шиї, верхньої та нижньої щелепи, придаткових пазух носа, ЛОР-органів, шкірних покривів голови і шиї. Перевагами лікування в відділенні онкохірурги голови і шиї є мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування захворювань із впровадженням не тільки оперативних втручань, а й химіопроменевої терапії з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій.

Список медичних послуг відділення онкохірурги голови і шиї:

Хірургічні втручання:

 • Видалення пухлин порожнини рота.
 • Хірургічне лікування при пухлинних захворюваннях придаткових пазух.
 • Видалення новоутворень сполучних та інших м’яких тканин голови, обличчя, шиї.
 • Хірургічне лікування захворювань слинних залоз.
 • Хірургія гортані та верхніх відділів трахеї.
 • Хірургічне лікування захворювань щитоподібної залози, у тому числі онкологічних з мікроневролізом поворотного горлового нерва.
 • Видалення метастазів на шиї.
 • Видалення лімфатичних вузлів і клітковини шиї.
 • Резекція язика.
 • Геміглоссектомія.
 • Глоссектомія.
 • Комбінована глоссектомія з резекцією щелепи і дна порожнини рота.
 • Реконструкція лицьового скелета з використанням аутотканин та композитних біосумісних матеріалів.
 • Комбіновані резекції пухлин язика, ротоглотки і порожнини рота з одномоментною реконструкцією післяопераційного дефекту переміщеними клаптями на судинній ніжці або вільними клаптями.
 • Видалення пухлин шкіри голови з різними варіантами одномоментної пластики.
 • Клиноподібна резекція губи, квадратна резекція губи, видалення губи з резекція нижньої щелепи, резекція губи з одномоментною пластикою.
 • Розширені, комбіновані і реконструктивно-пластичні операції при пухлинних захворюваннях органів голови і шиї.
 • Комплексне лікування доброякісних і злоякісних пухлин і пухлиноподібних захворювань щелеп, слизових оболонок порожнини рота, слинних залоз з впровадженням методу одномоментної реконструкції отриманих дефектів.
 • Операції з радикального видалення пухлин щелепно-лицевої ділянки та шиї з одномоментною реконструкцією і відновленням основних функцій.

Хірургічні маніпуляції:

 • Трепан-біопсії.
 • Тонкоголкові аспіраційні біопсії.
 • Ексцизійна та інцизійна біопсії новоутворень.
 • Ендоскопічні дослідження з біопсією.

The Head and Neck Oncology Department of the “RCO” was created to provide highly specialized medical care to patients with diseases of the head and neck organs. The department is located on the first floor of the surgical building and has 30 beds. More than 600 patients with head and neck tumors are treated annually in the department.

In the treatment of patients, the most modern surgical, chemotherapeutic and radiation methods are used. These methods are used in the form of combined and complex therapy that meets international standards. Single-moment interventions are widely used, which allow to reduce the number of operations for the patient and the length of stay in the hospital. On the basis of the department, diagnostic, therapeutic, minor and extensive surgical interventions are carried out for malignant and benign tumors.

Also, a complex of works aimed at carrying out the rehabilitation of patients treated by one-moment and delayed reconstructive plastic surgery of postoperative defects, both with local tissues and with displaced flaps on the vascular pedicle, is being carried out. In addition, joint medical and diagnostic measures are carried out with the introduction of flexible fiber endoscopy, ultrasound diagnostics and angiography.

Patients with proven or suspected malignant neoplasms are hospitalized in the department. Medical assistance is provided to patients with tumors of the thyroid gland, lymph nodes of the neck, upper and lower jaw, paranasal sinuses, ENT organs, skin of the head and neck. The advantages of treatment in the department of head and neck oncology surgeons are a multidisciplinary approach to the diagnosis and treatment. Treatment of oncological diseases is carried out with the introduction of not only surgical interventions, but also chemoradiotherapy, taking into account modern international recommendations.

List of medical services of the head and neck oncology department:

Surgical interventions:

 • Oral cavity tumor removal.
 • Surgical treatment of neoplastic diseases of parasinusitis.
 • Removal tumors of connective and other soft tissues of the head, face, and neck.
 • Surgical treatment of salivary gland diseases.
 • Surgery of the larynx and upper parts of the trachea.
 • Surgical treatment of thyroid diseases, including oncological ones with microneurolysis of the recurrent laryngeal nerve.
 • Removal of metastases on the neck.
 • Removal of lymph nodes and tissue of the neck.
 • Extended cervical lymphadenectomy.
 • Resection of the tongue.
 • Hemiglossectomy.
 • Glossectomy.
 • Combined glossectomy with resection of the jaw and floor of the mouth.
 • Reconstruction of the facial skeleton with the introduction of autotissues and composite biocompatible materials.
 • Combined resections of tumors of the tongue, oropharynx and oral cavity with reconstruction of the postoperative defect with displaced flaps on the vascular pedicle or free flaps.
 • Removal of skin tumors with various options of one-moment plastic surgery.
 • Reconstructive plastic surgery for head and neck tumors.
 • Wedge resection of the lip, square resection of the lip, removal of the lip with resection of the lower jaw, resection of the lip with one-moment plastic surgery.
 • Advanced, combined and reconstructive and plastic operations for tumor diseases of the head and neck.
 • Complex treatment of benign and malignant tumors and tumor-like diseases of the jaws, mucous membranes of the oral cavity, salivary glands with the introduction of the method of one-time compensation of the received defects
 • Operations for the radical removal of tumors of the maxillofacial area and neck with simultaneous reconstruction and restoration of basic functions.

Surgical manipulations:

 • Core Needle Biopsy.
 • Fine needle aspiration biopsy.
 • Excisional and incisional biopsy of tumors.
 • Flexible fiber endoscopy with biopsy.

Колектив відділення:

Бур’ян Олександр Васильович

Бур’ян Олександр Васильович

Завідувач відділенням, хірург-онколог вищої категорії

Кандидат медичних наук. Доцент кафедри онкології ХНМУ

Юревич Надія Олександрівна

Юревич Надія Олександрівна

Оториноларинголог-онколог. Оториноларинголог. Лікар вищої категорії

Кандидат медичних наук. Доцент кафедри оториноларингології ХНМУ

Кучмій Юлія Юріївна

Кучмій Юлія Юріївна

Хірург-онколог. Онколог
Зубович Єлизавета Дмитрівна

Зубович Єлизавета Дмитрівна

Хірург-онколог
Волков Данило Віталійович

Волков Данило Віталійович

Хірург. Комбустіолог

Телефони реєстратури  +38 (098) 069-55-45+38 (095) 818-91-03

Наша пошта: officeonkocentr@gmail.com

Наша адреса: м. Харків, Лісопарківська 4, 61070

Час роботи
Стаціонар Пн-Пт.8.00 – 16.00
Поліклініка Пн-Пт.8.00 – 18.00
Сб-Нд Вихідний

Перейти до вмісту